Find Paper, Faster
Example:10.1021/acsami.1c06204 or Chem. Rev., 2007, 107, 2411-2502
Research of Quinuclidine-Promoted C—H Silylation of Electron- Deficient Nitrogen Heteroarenes
有机化学  (IF),  Pub Date : 2022-01-01, DOI: 10.6023/cjoc202110003
Peng Pan,Qiyang Yuan,Shihui Liu,Jianhong Zhao,Yongqiang Zhang