Find Paper, Faster
Example:10.1021/acsami.1c06204 or Chem. Rev., 2007, 107, 2411-2502
A New Dinorspongian Diterpene with Pyridyl D-Ring from the Marine Sponge Spongia sp.
有机化学  (IF),  Pub Date : 2022-01-01, DOI: 10.6023/cjoc202109024
Yongqian Liang,Xiaojian Liao,Long Ling,Yating Yang,Bingxin Zhao,Shihai Xu