Find Paper, Faster
Example:10.1021/acsami.1c06204 or Chem. Rev., 2007, 107, 2411-2502
Density Functional Theory Study on the Mechanism of Organophosphine-Catalyzed [4+2] Cycloaddition Reaction
有机化学  (IF),  Pub Date : 2022-01-01, DOI: 10.6023/cjoc202109022
Zheng Li,Yingchun Gu,Dazhen Xu,Xuening Fei,Lei Zhang