Find Paper, Faster
Example:10.1021/acsami.1c06204 or Chem. Rev., 2007, 107, 2411-2502
Shape-Engineerable Silk Fibroin Papers for Ideal Substrate Alternatives of Plastic Electronics (Adv. Funct. Mater. 52/2021)
Advanced Functional Materials  (IF19.924),  Pub Date : 2021-12-22, DOI: 10.1002/adfm.202170386
Haitao Liu, Wei Wei, Lei Zhang, Jianliang Xiao, Jing Pan, Qin Wu, Shuqi Ma, Hao Dong, Longteng Yu, Wenzhen Yang, Dacheng Wei, Hongwei Ouyang, Yunqi Liu

Silk Fibroin Papers