Find Paper, Faster
Example:10.1021/acsami.1c06204 or Chem. Rev., 2007, 107, 2411-2502
Hyperthermia differentially affects specific human stem cells and their differentiated derivatives.
Protein & Cell  (IF14.87),  Pub Date : 2021-11-01, DOI: 10.1007/s13238-021-00887-y
Si Wang,Fang Cheng,Qianzhao Ji,Moshi Song,Zeming Wu,Yiyuan Zhang,Zhejun Ji,Huyi Feng,Juan Carlos Izpisua Belmonte,Qi Zhou,Jing Qu,Wei Li,Guang-Hui Liu,Weiqi Zhang