Find Paper, Faster
Example:10.1021/acsami.1c06204 or Chem. Rev., 2007, 107, 2411-2502
A genome-wide association study in Chinese identifies novel risk loci for Behcet’s uveitis
Arthritis & Rheumatology  (IF10.995),  Pub Date : 2021-10-15, DOI: 10.1002/art.41998
Guannan Su, Zhenyu Zhong, Qingyun Zhou, Liping Du, Zi Ye, Fuzhen Li, Wenjuan Zhuang, Chaokui Wang, Liang Liang, Yan Ji, Qingfeng Cao, Qingfeng Wang, Rui Chang, Handan Tan, Shenglan Yi, Yujing Li, Xiaojie Feng, Weiting Liao, Wanyun Zhang, Jia Shu, Shiyao Tan, Jing Xu, Su Pan, Hongxi Li, Jing Shi, Zhijun Chen, Ying Zhu, Xingsheng Ye, Xiao Tan, Jun Zhang, Zhangluxi Liu, Fanfan Huang, Gangxiang Yuan, Tingting Pang, Yizong Liu, Jiadong Ding, Yingnan Gao, Meifen Zhang, Wei Chi, Xiaoli Liu, Yuqin Wang, Ling Chen, Akira Meguro, Masaki Takeuchi, Nobuhisa Mizuki, Shigeaki Ohno, Xianbo Zuo, Aize Kijlstra, Peizeng Yang

To explore susceptibility loci associated with uveitis in Behcet’s disease (BD).