Find Paper, Faster
Example:10.1021/acsami.1c06204 or Chem. Rev., 2007, 107, 2411-2502
Exosomes from antler stem cells alleviate mesenchymal stem cell senescence and osteoarthritis.
Protein & Cell  (IF14.87),  Pub Date : 2021-08-03, DOI: 10.1007/s13238-021-00860-9
Jinghui Lei,Xiaoyu Jiang,Wei Li,Jie Ren,Datao Wang,Zhejun Ji,Zeming Wu,Fang Cheng,Yusheng Cai,Zheng-Rong Yu,Juan Carlos Izpisua Belmonte,Chunyi Li,Guang-Hui Liu,Weiqi Zhang,Jing Qu,Si Wang