Find Paper, Faster
Example:10.1021/acsami.1c06204 or Chem. Rev., 2007, 107, 2411-2502
METTL9 mediated N1-histidine methylation of zinc transporters is required for tumor growth.
Protein & Cell  (IF14.87),  Pub Date : 2021-07-04, DOI: 10.1007/s13238-021-00857-4
Mengyue Lv,Dan Cao,Liwen Zhang,Chi Hu,Shukai Li,Panrui Zhang,Lianbang Zhu,Xiao Yi,Chaoliang Li,Alin Yang,Zhentao Yang,Yi Zhu,Kaiguang Zhang,Wen Pan